Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Juridiska termer

Det är mycket att hålla reda på när man ska köpa eller sälja en bostad och ibland kan alla uttryck och termer vara förvirrande. Särskilt när det kommer till juridiken, där det är extra viktigt att förstå vilka rättigheter och skyldigheter man har.

Köpeskilling

Den summa som köpare och säljaren har överenskommit för bostaden. Förutom själva köpeskillingen tillkommer även stämpelskatt för lagfart och uttag av eventuella pantbrev när det gäller fastigheter.

Likvidavräkning

Är en avstämning av slutbetalningen i affären. Avräkningen sker i samband med tillträdesdagen. I likvidavräkningen finns alla uppgifter som rör betalningen, som till exempel tidigare erlagda och mottagna likvider.

Inteckning

I fastighetsregistret finns aktuell information om inteckningar i fastigheter. Som fastighetsägare kan du belåna eller pantsätta din fastighet för att låna pengar av till exempel en bank. Lantmäteriet beslutar och skriver in det belopp som inteckningen ska ha i fastighetsregistret och utfärdar ett pantbrev som bevis för inteckningen. 

Fastighetsavgift

Den statliga fastighetsskatten på bostäder avskaffades 2008 och ersattes då av en kommunal fastighetsavgift. Fastighetsägaren betalar fastighetsavgift varje år med en procentsats på fastighetens taxeringsvärde. Om det finns flera ägare till fastigheten betalar varje ägare för sin del. Bor du i bostadsrätt betalar bostadsrättsföreningen fastighetsavgiften. Bostadsrättsinnehavarna betalar detta indirekt med hjälp av månadsav­giften till föreningen. En nyproducerad fastighet är befriad från fastighetsavgift de första femton åren.

Kapitalvinstberäkning

En del av din inkomstdeklaration där du redovisar vinst eller förlust vid bostadsförsäljning. 

Kapitalvinstskatt

Reformen 2008 innebar också att kapitalvinstskatten, vilken tidigare kallades reavinstskatten, vid försäljning av småhus och bostadsrätter höjdes från 20 till 22 procent av vinsten. Möjligheten att skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten finns kvar under vissa förutsättningar. Vidare betalar man en skatt på uppskoven som motsvarar cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet. 

Servitut

Rättighet för ägare till fastighet, härskande fastighet, att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk eller råda över en annan fastighet, tjänande fastighet. Man skiljer mellan official- och avtalsservitut. Officialservitut är tillkomna vid förrättning eller genom domstols eller annan myndighets beslut. Avtalsservitut är tillkomna genom frivilligt avtal mellan parterna

Stämpelskatt

Stämpelskatt betalas vid köp av fast egendom eller tomträtt. Skatten är 1,5 procent för privatpersoner och 4,25 procent för juridiska personer, och beräknas på köpeskillingen. 

Tomträtt

Nyttjanderätt till fastighet som upplåtes för visst ändamål under obestämd tid och mot årlig avgäld i pengar. Tomträtt upplåtes av kommun eller av stat

Nyttjanderätt

Rätt att nyttja fastighet, byggnad eller annan anläggning eller del därav. Nyttjanderätt till fastighet kan innefatta bl a arrende, hyra och tomträtt. Till nyttjanderätt räknas däremot inte servitut.

Ofrigrund

Beteckning som anger att marken på fastigheten har tomträtt eller är arrenderad.

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.