Sök bostad eller innehåll

Sälja bostad

Fel i bostadsrätt - vem ansvarar?

Utgångspunkten är att lägenheten köps och säljs i det skick den faktiskt är vid köptillfället. Köparen har därefter endast möjlighet att åberopa sådana fel som hen inte borde ha upptäckt eller inte borde ha misstänkt med hänsyn till när huset och lägenheten byggdes, vilket pris den hade och dess övriga skick. Fel som säljaren normalt alltså kan bli ansvarig för är faktiska fel. Enkelt uttryckt, fel som inte är synliga eller kan relateras till ålder och normalt slitage. Säljaren ansvarar däremot alltid för sina garantier och sådant man lovat. Dessutom ansvarar säljaren för om skicket försämras på grund av en olyckshändelse eller oaktsamhet mellan överlåtelseavtalet och tillträdet. Säljarens ansvar för eventuellt fel i bostadsrätt gäller i två år.

Om det uppstår en diskussion mellan köparen och säljaren om vem som ska bekosta ett fel som upptäckts i lägenheten och parterna inte kan enas om saken så är det köplagens felregler som vägleder. Först måste man  avgöra om felet hade kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning innan köpet. Görs bedömningen att köparen inte kunnat upptäcka felet, och inte heller haft anledning att förvänta sig det felet, så anses det oftast vara tal om ett fel i köprättslig mening. Men det i sig räcker inte. Det krävs även att det felet är väsentligt, det vill säga det kan antas ha påverkat bostadsrättens marknadsvärde om felet hade varit känt innan köpet. Uppfylls dessa två förutsättningar har köparen sannolikt rätt till ersättning från säljaren.

Det är till stor del köparens undersökningsplikt som avgör om något kan anses som ett fel som säljaren ansvarar för. Upptäcker köparen tecken på att fel finns i t ex badrummet, eller om det är i sådant skick att fel kan misstänkas, utökas köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar omfattningen av köparens undersökningsplikt. Om säljaren t ex upplyser köparen om att det till och från varit fuktgenomslag i väggen mot badrummet är det något som köparens bör undersöka vidare om det är av betydelse för hen. Köparens undersökningsplikt kan alltså utökas vid symtom på fel eller av information hen fått

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.