Sök bostad eller innehåll

Villkor

Inledning Swedbank Fastighetsbyrå AB (Fastighetsbyrån) behandlar de personuppgifter som lämnas till fastighetsmäklare eller annan person ansluten till Fastighetsbyråns koncept i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Personuppgiftslagens syfte är att skydda enskilda personer mot att deras integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen är huvudsakligen tillämplig på behandling av personuppgifter som helt eller delvis utförs med hjälp av datorer, men är även aktuell vid manuella register som är sökbara på flera sätt. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en nu levande person såsom t.ex. namn, adress, personnummer. I detta dokument redogör Fastighetsbyrån för hur bolaget behandlar de personuppgifter som registrerats. Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsansvarig är Fastighetsbyrån AB (orgnr. 556090-2115) med besöksadress Västra Järnvägsgatan 7, 111 64 STOCKHOLM och postadress Box 644, 101 32 STOCKHOLM, Tel: 08-54 54 55 00, Fax: 08-54 54 55 01, E-post: info@fastighetsbyran.se , Web: www.fastighetsbyran.se. Generellt om samtycke Fastighetsbyrån registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i olika register. Personuppgifterna samlas in när en person anlitar en fastighetsmäklare, svarar på enkäter, använder eller anmäler sig till Fastighetsbyråns tjänster, tar del av säljerbjudande, en kampanj eller på annat sätt kommer i kontakt med Fastighetsbyrån. I normalfallet ska samtycke om att personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy inhämtas i förväg från den som ska registreras. Om samtycke inte inhämtats eller samtycke efterfrågats men inte givits, är det av stor vikt att personen vars personuppgifter behandlingen avser omgående meddelar detta till Fastighetsbyrån, så att behandlingen av personuppgifterna fortsatt sker med detta i åtanke. Har personen i fråga skyddad identitet är det extra viktigt att detta meddelas Fastighetsbyrån. Registrering och behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig och lämplig även då den registrerade inte lämnat något särskilt samtycke. Exempelvis kan det behövas för att Fastighetsbyrån ska kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. Se vidare om syfte med behandlingen nedan. Komplettering av uppgifter För att Fastighetsbyrån ska kunna följa det lagstadgade kravet på god kund- och registervård kan Fastighetsbyrån behöva komplettera eller uppdatera personuppgifterna med uppgifter inhämtade från offentliga eller privata register. Exempel på vad uppgifterna kan komma att kompletteras med är uppgifter om adress, fullständigt för- och efternamn, telefonnummer samt födelsedatum. Syftet med behandlingen Syftet med behandlingen av personuppgifter är primärt för att fullgöra förmedlingsuppdrag och utföra andra tjänster. Personuppgifterna används också för att Fastighetsbyrån ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och vidta åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att Fastighetsbyrån ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. För sådan registrering och behandling av personuppgifter som enligt Personuppgiftslagen är tillåten utan samtycke från den registrerade inhämtas inget samtycke från den registrerade. Personuppgifterna användas av Fastighetsbyrån för att ge en helhetsbild av den registrerades engagemang, för att kunna ge en god service, för marknadsföring, statistik samt för marknads- och kundanalyser. Bilder, förmedlade bostäders försäljningspriser och adresser kan var för sig eller tillsammans offentliggöras och publiceras på egna hemsidor eller på annat sätt användas i marknadsföringssyfte eller för nyhetsändamål. De registrerade uppgifterna används även för att erbjuda registrerade andra boenderelaterade produkter och tjänster såsom bolån och försäkringar som tillhandahålls av Fastighetsbyrån och dess samarbetspartners samt andra bolag inom Swedbankkoncernen. Överföring av registrerade uppgifter Fastighetsbyrån ingår i Swedbankkoncernen. För att ha möjlighet att erbjuda de produkter och tjänster som tillhandahålls av andra bolag inom Swedbankkoncernen, såsom bank-, finans- och försäkringstjänster, kommer personuppgifter att överföras till andra bolag som ingår i koncernen. Personuppgifter kan komma att överföras till andra samarbetspartners till Fastighetsbyrån som inte ingår i Swedbankkoncernen, i syfte att erbjuda den registrerade produkter och tjänster. Aktuella uppgifter om samarbetspartners finns på Fastighetsbyråns hemsida, www.fastighetsbyran.se. Fastighetsbyrån kommer, efter inhämtat samtycke, att lagra och behandla uppgifter om objekts slutpris tillsammans med adress. Uppgifter om slutpris överförs till Hemnet Sverige AB (orgnr: 556536-0202) för lagring och behandling som underlag i statistiktjänster och för publicering på www.hemnet.se. En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI. Information Den registrerade har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka av dennes personuppgifter som finns registrerade av Fastighetsbyrån. Begäran om registerutdrag ska göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran skickas till personuppgiftsansvarig på adressen angiven ovan. Rättelse av uppgifter Den registrerade har när som helst rätt att begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Den registrerade kan också begära att de registrerade personuppgifterna inte används för direkt marknadsföring. Anmälan ska då skickas till adressen under rubriken Personuppgiftsansvarig ovan. Gallring av personuppgifter Fastighetsbyrån gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Personuppgifter lagras av Fastighetsbyrån under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Fastighetsbyrån vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter. Uppgifterna raderas även efter begäran av den registrerade.

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.